+420 255 739 707 info@veacom.cz
česká verze English Version Deutsch Version polska wersja

Termín najbližšej aukcie: 18. - 20.2. 2019

Ochrana osobních údajů

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumente sú obsiahnuté informácie týkajúce se ochrany osobných údajov poskytnutých návštevníkmi webových stránok www.veacom.sk, našimi klientami a záujemcami o naše služby. 

2. Účelom tohto dokumentu je oboznámiť vás (subjekty údajov) s vašimi právami a poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako bude s osobnými údajmi zaobchádzať. Len pre úplnosť uvádzame, že osobné údaje sú len údaje týkajúce sa fyzických osôb (podnikajúcich i nepodnikajúcich), avšak pri našej činnosti pristupujeme rovnako starostlivo aj k údajom týkajúcich sa našich klientov - právnických osôb.

3. Vážime si Vašu dôveru, s ktorou nám svoje osobné údaje poskytujete, a preto postupujeme pri spracovaní osobných údajov ako podľa zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, ako aj nariadenie (EÚ) 2016/679, tj. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré nadobudne účinnosť 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR. Kliknutím na číslo nariadenia v predchádzajúcej vete sa dostane priamo na text tohto predpisu a nájdete tam aj presné znenie právnych ustanovení, na ktoré v tomto texte nižšie odkazujeme.

4. Obsah, ktorý na vás v tomto dokumente čaká: 

I. Obsah a účel dokumentu 
II. Správca osobných údajov - kto sme a ako nás môžete kontaktovať 
III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame 
IV. K akým účelom osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje 
V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám 
VI. Informácie o vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov 
VII. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv

__________________________________________________________________________

II. Správca osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovať:

VeaCom s.r.o. 
IČ: 27581063, se sídlem Praha 5 - Košíře, Plzeňská 155/113, PSČ 15000
jsme zapsaní v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C116995
kontaktní e-mail: info@veacom.cz, kontaktní telefon: +420 255 739 707
naše webové stránky: www.veacom.cz
(dále jen „Správca“)

III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame? 
Spracovávame údaje, ktoré nám sami poskytnete. V konkrétnych prípadoch môže ísť najmä o poskytnutie údajov vyplnením registračného formulára na našich webových stránkach, uvedením údajov do zriadeného používateľského účtu na našom webe, poskytnutie údajov pri príprave zmlúv a súvisiacich dokumentov a v súvislosti s realizáciou zmlúv a plnením služieb. Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj pri osobnom kontakte, telefonicky, písomne, mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (SMS správy, správy v aplikáciách typu Skype, Vıber, Whatsapp, Telegram). Predpokladáme, že všetky údaje, ktoré nám poskytujete, sú údaje pravdivé, presné a aktuálne. Ak dôjde k ich zmene, oznámte nám to prosím obratom, aby mohla byť naplnená zákonná povinnosť spracovávať iba presné a správne údaje.

Spracovávame aj údaje z verejných registrov (hlavne pre uvedenie či kontrolu vašich identifikačných údajov do zmlúv). Ak pre spracovanie niektorých osobných údajov na konkrétne účely spracovania musíme mať váš súhlas, potom také údaje k danému účelu spracovávame len s vaším súhlasom.

Údaje nám poskytujete zásadne dobrovoľne, len v niektorých prípadoch by sme vám bez poskytnutia údajov neboli schopní poskytnúť naše služby, tj. najmä zabezpečiť aukciu a sprostredkovanie predaja vozidla, poskytnúť službu (napr. pre poradenstvo sú určité vstupné údaje nevyhnutné). Povinne nám údaje poskytujete iba v prípadoch, keď tak priamo ukladá zákon.
 
Osobné údaje môžu spadať do kategórie "bežných osobných údajov" alebo môže ísť o osobitné kategórie údajov, tj. citlivé údaje, kedy pre ich spracovanie právne predpisy stanovujú prísnejšie podmienky.

A. Bežné osobné údaje, ktoré spracovávame: Meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, IČO, DIČ, pozície v právnickej osobe, ak je našim klientom a vy ju zastupujete, telefónne číslo, e-mail, URL vašich webových stránok, informácie o objednaných a poskytnutých službách , informácie o vlastníctve vozidla, ktoré na našom aukčnom portále predávate, údaje o realizovanej aukcii a údaje zo súvisiacich zmlúv a dokumentácie.
B. B. Osobitné kategórie osobných údajov ( "citlivé" osobné údaje), ktoré spracovávame: Nespracovávame žiadne osobitné kategórie osobných údajov.


IV. K akým účelom osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje?
A. Spracovanie osobných údajov za účelom uzavretia zmluvy a plnenie zmluvných povinností
Aby sme s vami mohli uzatvoriť zmluvu a dodať vám vami objednané služby, zabezpečiť vám účasť v aukcii a registrácii na našom portáli a viesť aj s tým súvisiace komunikáciu s vami, spracovávame tieto bežné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, IČO, DIČ, pozície v právnickej osobe, ak je našim klientom a vy ju zastupujete, telefónne číslo, e-mail, URL vašich webových stránok, informácie o objednaných a poskytnutých službách, údaje o realizovanej aukcii a údaje zo súvisiacich zmlúv a dokumentácie .

Právnym titulom (oprávnením) pre spracovávanie týchto údajov je priamo plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzavretej medzi nami, resp. aj realizácia úkonov potrebných k uzavretiu zmluvy. Pritom nemusí ísť vyložene o zmluvu uzavretú v klasickej tlačenej podobe, vlastnoručne podpísané. Môže ísť aj o zmluvu uzavretú vyplnením a odoslaním registračného formulára na webových stránkach a jej potvrdením z našej strany, pričom súčasťou takejto zmluvy sú aj obchodné podmienky uvedené na našich webových stránkach (súhlas s nimi "zaškrtávate" pred odoslaním registrácie). Aby mohlo dôjsť k uzavretiu zmluvy medzi vlastníkom vozidla a kupujúcim (tj. aj naším partnerom, ako je vymedzený v obchodných podmienkach), je nutné odovzdanie informácií o predávajúcom kupujúcemu aj naopak. Toto spracovanie je teda potrebné pre splnenie zmluvných povinností.

Na tento účel osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu sú potom niektoré údaje uchovávané pre účely plnenia právnych povinností alebo na účely oprávneného záujmu, ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

B. Spracovanie osobných údajov pre splnenie povinností z účtovných, daňových a iných právnych predpisov 

Aby sme splnili povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä v oblasti účtovníctva, daňového práva a archívnictva, spracovávame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, DIČ, informácie o poskytnutých službách.
Doba, po ktorú sa údaje spracúvajú, je stanovená priamo príslušnými právnymi predpismi, ktoré nám povinnosť ich spracovania ukladajú.

C. Spracovanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov našich alebo tretej osoby

Oprávnený záujem môže pokrývať celý rad situácií. Preto vás informujeme o oprávnených záujmoch, pre ktoré osobné údaje spracovávame: Oprávneným záujmom je ochrana a preukázanie našich práv a právnych nárokov, najmä z uzavretých zmlúv alebo spôsobenej ujmy. Pre tieto účely spracovávame osobné údaje po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvnej spolupráce alebo nášho posledného kontaktu, ak k uzavretiu zmluvy nedošlo. Táto lehota je stanovená vzhľadom k premlčacím lehotám nárokov so zohľadnením toho, že sa o prípadnom na súde uplatnenom nároku nemusíme dozvedieť hneď v okamihu jeho uplatnenia druhou stranou. Pre tieto účely sú uchovávané údaje zo zmlúv a našej vzájomnej komunikácie.

Oprávneným záujmom je ďalej priamy marketing. Pre zasielanie obchodných informácií (informácií o našich službách, chystaných aukciách a novinkách v našej ponuke) budeme spracovávať tieto osobné údaje našich klientov: meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo. Zasielanie obchodných oznámení na váš mail môžete vždy jednoduchým spôsobom ukončiť kliknutím na odkaz v maile uvedený. Ak by sme pre zaslanie našej ponuky alebo informácií o novinkách používali klasickú tlačenú formu alebo telefónny hovor alebo niektorú z komunikačných aplikácií typu SMS, Skype,Vıber, Whatsapp, Telegram, aj tu budeme rešpektovať, ak nám dáte vedieť, že si ďalší kontakt neželáte.

D. Spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu 

Ak zatiaľ nie ste našim klientom, budeme spracovávať vaše osobné údaje k zasielaniu ponuky našich služieb / produktov len s Vašim súhlasom. Váš súhlas by sme potrebovali (a to aj u našich klientov) k zasielaniu ponuky služieb / produktov našich obchodných partnerov. Pred tým, než nám váš súhlas udelíte, budeme vás informovať o tom, k akým údajom a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa bude súhlas vzťahovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak však niektoré vaše osobné údaje spracovávame aj na základe iného právneho titulu (pozri pod písmenami A až C vyššie), budeme pre tieto účely osobné údaje spracovávať aj po odvolaní vášho súhlasu, pretože k takýmto konkrétnym účely súhlas potrebný nie je.

V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám
So zaistením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii spracovateľov. Najmä sa jedná o spolupracujúcej účtovnej, poskytovateľa softvérových aplikácií, predajca vozidiel alebo tovaru, ktorý kupujete. Sa spracovateľovi uzatvárame písomnej zmluvy, v ktorých je dohodnuté plnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov, aby vaše údaje zostali v bezpečí.

Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, ak nám takúto povinnosť ukladá zákon (tj. najmä v prípade vykonávania kontroly, pri ktorej je tento orgán oprávnený predloženie osobných údajov vyžadovať).

VI. Informácie o ďalších vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov
A. Právo na prístup k osobným údajom 
Ide o právo na potvrdenie, či spracovávame vaše osobné údaje a ak áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní.

B. Právo na opravu osobných údajov
Ide o právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia (v ktorom uvediete údaje úplné). Opravu vami zadaných údajov v užívateľskom účte môžete urobiť aj sami.
C. Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“)

V prípadoch ustanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane uvedenia výnimiek, kedy sa výmaz nevykoná).

D. Právo na obmedzenie spracovania
V prípadoch ustanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

E. Právo na prenosnosť údajov

Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a odovzdať ich inému správcovi. Ak je to technicky možné, máte právo požadovať priamo odovzdanie inému správcovi.

F. Právo vzniesť námietku
V prípadoch, keď osobné údaje spracovávame na účely oprávnených záujmov, máte právo namietať proti takémuto spracovaniu a potom naďalej nebudeme údaje spracovávať, ak náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak je oprávneným záujmom priamy marketing, potom má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšieho spracovania na účely priameho marketingu.

G. Právo podať sťažnosť u dozorného úradu
Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o úrade aj ochrane osobných údajov nájdete priamo na stránkach úradu www.uoou.cz.

VII. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv
V prípade, že budete mať ďalšie otázky k spracovaniu Vašich osobných údajov u nás, môžete nás kontaktovať na e-mail: info@veacom.cz. Správou na tento e-mail alebo zaslaním písomnej požiadavky na našu adresu uvedenú v úvodnej časti tohto dokumentu, môžete tiež priamo uplatniť vaše práva, o ktorých píšeme v článku VI. Len si dovoľujeme upozorniť, že na účely overenia toho, že požiadavka je uplatnená naozaj priamo vami, vás môžeme potom ešte kontaktovať a totožnosť i požiadavku si primeraným spôsobom overiť. To isté platí aj pre prípadnú telefonickú a obdobnú komunikáciu.

Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete vždy na stránkach www.veacom.sk/ochrana-osobnich-udaju/. Toto znenie je účinné od 25.5.2018.